Ka-Re Prod...

Ka-Re Prod...

Kakajan Rejepow ýada Ka-Re. 1987-nji ýylyň ýanwar aýynyň 1-ine Mary şäherinde eneden bolýar. 2003-nji ýylda orta mekdebi tamamlap Mary Margiana medenýet öýünde işledi. 2005-2007-nji ýyllarda gulluk borjumy berjaý etdi. Kakajan çagalyk döwründen bäri Aýdym-saz sungaty bilen meşgullanyp gelýär. Şu wagt öz maşgalasy çagalary bilen Aşgabat şäherinde öz studiosynda işleýär. Kakajan diňe bir bagşy bolman eýsem hem türkmen estradasyndaky bagşylaryň we ýyldyzlaryň ençeme aýdymynyň awtory bolup durýar. Kakajanyň ýerine ýetiren aýdymlaryň köp bölegi halkyň mydamalyk ýüreklerinde galýar. Öz aýdýan aýdymlarynyň söz sazyny özi düzýär, özi işleýär we türkmen toýlarymyzda-da hyzmat edýär.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri