Jeren Halnazarowa

Jeren Halnazarowa

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde 11.10.1992 ýylda doglan. 2009-nji ýylda “Ýaňlan diýarym” bäsleşiginiň ýeňjisi. 2011-nji ýylda türkmen “Altyn asyr” bäsleşiginiň ýeňijisi. Şowly çykaran aýdymlary “Tans et” we “Berkararlyk döwründe”. Hormatly Arkadagymyzyň daşary ýurt saparlarynda Hytaý, Belarusiýa, Türkiýe döwletlerinde türkmen döwletimiziň adyndan uly konsertlara gatnaşdy. Häzirki wagt Aşgabat şäherinde okaýar.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri