Baýram Nobatow

Baýram Nobatow

Baýram Nobatow 1985-nji ýylyň 17-nji maýynda Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynda dogulýar. 1992-nji ýylda şol etrabyň 6-njy orta mekdebine barýar we aýdym-saz älemine şol ýyllardan gadam basýar , 1993-2000 ýyllar aralygynda etrapdaky Sazçylyk Sungat mekdebinde fortepiano ugry boýunça bilim alýar , ýagny Baýram çagalykdan özüne sazandarlyk etmek bilen tapawutlanyp ençeme toýlarymyzda öz zehinini görkezýär , onuň ilkinji ýerine ýetiren aýdymy öz dogany we halypasy Myrat Nobatowyň döreden "Gijeler" aýdymy bolýar. 1996-97 ýyllarda geçirilen "Merjen däneleri" atly bäsleşikde çykyş edip üstünlikli orunlara eýe bolýar. Orta mekdebi tamamlap 2002-nji ýylda Türkmen Milli Konserwatoriýasyna fortepiano ugry boýunça okuwa girýär , okan döwründe öz hünärini we aýdym-saz estrada ýoluny has-da özleşdirýär , 2005-nji ýylda "Ýaňlan diýarym" telebäsleşiginiň ýeňijisi bolýar , 2006-njy ýylda Baýram ilkinji ses ýazgylar (audio) albomyny çykarýar , Baýram üçin şowly çykan aýdymy 2009-njy ýylda "TürkmenOwazy" teleýaýlymynda şekile geçirilen "Gözelim" aýdymydyr. 2011-nji ýylda "Altyn Asyry" bäsleşiginiň ýeňijisi bolup Şa serpaýa mynasyp bolýar. 2012-nji ýylda öýlenýär 1 ogly bar , häzirki wagtda Aşgabat şäherinde ýaşaýar. Baýram diňe öz aýdymlarynyň awtory bolmak we saz işlemek (aranžirowka) etmekden başgada ýurdumyza belli estrada ýyldyzlaryň hem aýdymlaryny işleýar. Ýakynda öz täze aýdymlaryny ShatlyKlip bilen şekile geçirip size ýetirmegi maksat edinýär.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri