Bayma

Bayma

Türkmenistan döwletimizde tans ugry boýunça at alan Bayma atly ýigidimiz bar. Ol häzirki wagtda Darkroom Posse toparyna girýär we tanslaryny wideo görnüşde bize ýetirip durýar. Onuň şahsy durmuşy we ýaňişleri barada anyk maglumatlary bilmeklik üçin Bayma bilen söhbetdeşlik.

—Bayma ilki bilen özüň hakda aýdaýsaňyz
—Meniň doly adym Baýmämmet, 1990-njy 18-nji maýynda Türkmenbaşy şäherinde eneden boldum. 1-5 klaslar ors mekdepde okadym, soňra türkmen-türk mekdebini tamamladym. Son bolsa Orsýetiň Kazan şäherinde, daşary ýurtlar aragatnaşyk ugrynyň, arab we iňlis dilleri boýunça ýokary bilim jayy tamamladym.

—Tans etmegi haçan başladyňyz?
—Tans etmegi 10 ýaşymda breakdance, gimnastika we akrobatikadan başladym, soňra 15 ýaşymda hip-hop bilen başladym. Öwrenemde bolsa telewizordan görüp öwrendim. Shuwagt bolsa her durli tanslar bilen gyzyklanyan.

—Drakroom posse haçandan bäri?
—Abdy daýyň aýdyşy ýaly şol label döräni bäri menem şonuň içinde, biziň hemmämiz bir şäherden, bir raýondan, bir mekdepden.

—Öz ýeňişleriňiz barada aýtsaňyz?
—Ýeňişlerim köp boldy Hudaýa şükür. Kiçiräk bir tans mekdebem açdym onda hatda öz komandam hem bardy, soňra okuw meselesi sebäpli ony ýapmaly boldy. Ondan soňra bolsa öz ukybymy artdyrmak üçin tans edip başladym, şäherleriň arasynda tans battle’lara gatnaşdym.

—TNT teleýaýlymynda bolan çykyşyňyz barada aýdaýsaňyz?
—Meniň şol wagtlar Ulýanovskdakam (Rossiya) bir ors dostym bilen aýlanyp ýörkäm bildiriş gördük. Şonda dostym ýazyldy, men ilkibada çekindim, dostym maňa: “seniň öz tans ediş stilyň bar, aňyrda seredýänler esasan hip-hop usulyňa seredýär”. Ondan soň menem çykyş etmäne gitdim. 3 sany round boldy.
Ilki baramda birinji tapgyrda 200 adam bardy
Ikinji tapgyrda 100 adam galdy
Üçüinji tapgyra bolsa 40 adam galdy
Jemleýji tapgyra bolsa 12 adam galdy.
Finalda bolsa 4-nji ýere eýe boldym.

—Golaý wagtda täze wideolar çykjakmy?
—Golaý wagtda nesip bolsa oz shaherimde owredyan tanschylam bilen tans shekilli videolar chykar.

—Tans edeňde esasy zat näme bolup durýar?
—Häzirki wagtda dünýä ýüzünde şu soraga çeper tansçylar şeýle jogap berýärler: “tansda esasy zat baza we groove ” diýýärler. Groove’yň we bazan näme zatlygyna bolsa diňe tans edýänçileriň özleri düşünip bilerler.

Meselem şu wagt aýdaly, adaty adam ýagny tansdan başy çykmaýan adam islendik bir çeper tansçynyň tans edenini görse oňa elbetde düşünmez, sebäbi tansyň hem öz gizlinlikleri bar.

Eger men öz pikirimi aýtsam welin, tansda esasy zat harizm... haçanda tans edeňde doly derejede saza girip şol sazyň çykarýan seslerini öz teniňde görkezýäň. Şonuň üçin men pikirim tansda esasy zat bu harizmda bolmak we aýdymy duýmak.

—Siziň özüňiz haýsy daşary ýurt tansçylaryny gowy görýäňiz?
—Meniň özüm daşary ýurt tansçylaryndan:
Kefton, Ukay, Majid, Tight Eyez, Mamson, Les Twins, Niako, Tony Czar


—Okyjylarymyza üçin hem bir-ki agyz söz aýdaýsaňyz.
—Okyjylara aýtjak zatlarym boş gezmesinler, özlerini sungatda, sportda söýgüli kärlerinde tapsynlar. Interneta az girsinler. Wagtlaryny boş geçirmesinler, öz watanymyzy, döwletimizi ösdürmek üçin bir peýdaly iş etsinler. Okuwlaryny gowja okasynlar...

Aýdymlar


Gözleg netijeleri