Röwşen Aman

Röwşen Aman

Röwşen Amanow. 1984-nji ýylyň 23-nji iýunynda doglan. Ol Mary şäherindäki 6-njy orta mekdebi tamamlap, 2001-nji ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäherine gelip Dj Begga bilen bilelikde "Ýaş söýgi" albomyny çykarýar. 2003-2005 ýyllar aralykda Harby institutynda gulluk borjuny ýerine ýetirýär. 2006-njy ýylda Seýdi bilen bilelikde çykaran "Hoş gal ýarym" atly aýdymy, türkmen halkyna tanymal edýär. Röwşen häzirki döwüre çenli täze aýdymlary döredip öz diňleýjilerini haýrana goýýar. Ol maşgalaly gelni - Gülşat, gyzlary- Gülşen, Gülnäz, Günaý. Häzirki wagtda ol öz maşgalasy bilen Aşgabat şäherinde ýaşaýar.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri