Şatlyk Nuryýew

Şatlyk Nuryýew

Şatlyk Nuryýew 1979-njy ýylda Kaka etrabynda dogulýar.Kaka etrabynyň 12 we 13-nji orta mekdeplerinde okaýar.Mekdepden daşary sport mekdebiniň boks görnüşinde türgenleşik geçýär, okaýar.Sazçylyk mekdebinde Fortepiano bölüminde okaýar.Şatlyk 1992-nji ýyllarda ýagny 13 ýaşlarynda öz ilkinji "Leýli" aýdymyny, sazyny sözini döredýär we studioda ýazga geçirýär.1993-94 ýyllarda Aşgabadyň "Halkara ykdysadyýet mekdebinde" okaýar.1996-njy ýylda Türkmenistan boýunça geçirilen "Лучше из лучших" atly aýdym-saz konkursynyň ýeňijisi bolýar.1997-nji ýylda öz ilkinji "Jana-Jana" albomyny çykarýar we meşgurlyk gazanýar.1998-ýylda Ýaşlaryň Magtymguly baýragynyň eýesi bolýar.Şatlyk diňe aýdym aýtmak bilen çäklenmän kompozitorçylyk, şahyrlyk we studio ýazgy işleri bilen hem meşgurlygy gazanmagy başarýar.
Şu günlere çenli Şatlygyň:
1. Jana-Jana
2. Oýna tans oýna
3. Enaýy
4. Tans edeli
5. Jogap ber
6. Model
7. Aşyklar şäheri
we birnäçe aýdym-saz albomlary bar.
Mundan daşary Şatlyk ähli türkmen aýdymçylaryna aýdymlar döredip, studiolarda ýazga geçirip beren. Muňa mysal: Kerim Gurbanalyýew, Gulşat Gurdowa, Laçyn Mämedowa, Aýna Nuryýewa, Mekan Ataýew, Hajy Ýazmämmedow, Nazir Habibow, Rasim Geldiýew we başga birnäçe aýdymçylara.
Şatlyk Nuryýew 2012-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan artisty diýen ady alýar.
Häzirki wagt Şatlyk türkmen estradasy üçin birnäçe täze işleriň üstinde işleýär we ýakyn wagtda Mähriban halkymyza we söygüli diňleýjilerine ýetirmekçi.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri