Baýram Hojatow

Baýram Hojatow

Gürrüňdeşlikden: Men 01.05.1991 ýylda Aşgabat şäherinde doguldum. Maşgalamyz barada aýdanymda biz 4 sany çaga. 3 sany aýal doganlarym bar, men hem körpe. Aýalym Türkmenistanyň at gazanan artisty Eneş Rejepowanyň gyzy Oguljan. Iki sany çagam bar. Gyzym Emine hemde oglum Aly. Sungat ýoluna düşmegimiň birinji sebäbi, meniň kakam Türkmenistanyň halk artisty Aşyr Hojatow. Kiçilikden kakam bilen öýde aýdym-saza hiňlenip oturýardyk. Soňra 4-nji synpda sazçylyk mekdebinde okuwa başladym. Başda diňe Klarnet saz guralynda çalyp başladym. Soňra dep saz guralynda, saksafon, zurna we şuňa meňzeş saz gurallarynda çalmany öwrendim. Orta mekdebi tamamlamakam aýdym aýtmaklyga uly höwes döredi, we şondan bäri iki käri hem ýöredip gelýän. Aýdymlarymyň köpüsinini özüm düzýän. Aýdymyň şowly çykmagyna esasy zat sözleri manyly bolmaly, hemde sazy owadan we dogry düzülmeli. Sözleri hemde sazy ikisem ýerine düşen ýagdaýynda onda ýatdan çykmajak aýdym döreýär. Men özüm barada aýdanymda, ähli stilda aýdýan aýdymçylary we sazandalary dişleýän. Sebäbi hersiniň öz ýoly bolýar, hersinden hem öwrenere zat bolýar. Türkmen aýdymçylary hemde daşary ýurt aýdymçylaryny elmydama diňläp ýörýän. Türkmen sungatynda Beýik ägirt halypalarymyz bolup geçipdirler. Bagşylar Magtymguly Garlyyew, Sahy Jepbarow. Estrada bagşylar Atabaý Çarygulyýew, Çary Hekimow ýaly bagşylaryň aýdymlaryny özüme ýakyn görýän hemde lezzet alyp diňleýän. Agzalaryň hemde meniň muşdaklarymyň hemmesine berk jan saglygyny hemde işlerinde rowaçlyk bolmagyny arzuw edýärin. Muşdaklaryma meniň edýän işlerime uly baha berýänleri üçin ullakan sag bolsun aýdýaryn! Janyñyz sag bolsun mähriban dostlar!

Aýdymlar


Gözleg netijeleri