Nobat Ödenýazow

Nobat Ödenýazow

1995-nji ýylyň 29-njy Aprelinde Aşgabat şäherinde doguldy. 2001-2011 ýyllar aralygy Aşgabat şäherindäki "Ýorite Sazçylyk Mekdep Internadyny" (RSMŞ) okady. Saz gurallaryň skripka görnüşi boýunça orta bilimi aldy. Aýdym aýtmaga çagalyk döwründe başlady. Nobadyň halypasy Türkmenistanyň halk bagşysy Ödenýaz Nobatow bolup, ol Nobadyň garry atasydyr. Nobat ilkinji gezek halk köpçüligine 2000-nji ýylda geçirilen "Merjen dänesi" atly basleşikde çykyş edip ýeniş gazandy. 2011-nji ýylda "Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Institutyna" okuwa girip, şu wagt 5-nji ýyl talyby. Nobadyň "Diňe maňa" , "Nirde sen" , "Soýenim" ýaly ençeme aýdymlary öz dinleýjileri tarapyndan uly oruna eýe boldy. Nobat öz aýdymlarynyň sazyny , sözüni özi düzýär. Nobat geljekde täze-täze aýdymlary, täze klipleri döretjek bolýar we öz muşdaklaryna sowgat etmekçi.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri