Atajan Eýýup

Atajan Eýýup

Atajan Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň Ak-alan obasynda dogulýar we şol obanyň 3-nji orta mekdebinde okaýar. Eýýuplaň maşgalasynda 7 oglan 2 gyz bar. Atajan iň kiçileri. Onuň dep çalmaga bolan höwesi mekdebe gitmezinden döräp başlaýar. Soňra ol öz kakasynda dep çalmagyň inçe usullaryny öwrenýär. Häzir bolsa TDU-nyñ 4-nji ýyl talyby. Ol häzirki wagtda Türkmenistanyň iň ýaş we iň ussat depçileriniň biri.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri