Selbi Tuwakgylyjowa

Selbi Tuwakgylyjowa

1987-nji ýylyň 20-nji fewralynda Aşgabat şäherinde aýdymçylar maşgalasynda dogulýar. Dädesi Orazberdi Tuwakgylyjow dutar bagşysy, pioninada hem özi çalyp "Deňeýän " aýdymy ýerine ýetiren wideo şekilleri hem kän. 1994-nji ýylyň 12 ýanwarynda Selbi dädesini ýitirÿär :'( Ejesi Bibitäç Tuwakgylyjowa hem talyp döwri Moskwada Grand-Pri alan. Selbä hem uly derejelere ÿetmek Nesip etsin :) Selbi 1994-2000 aralygy Aşgabat şäherindäki 52-nji orta mekdebinde okaýar. 2000-2002-nji ýyllar aralygy Aşgabatdaky ýöriteleşdirilen orta mekdebinde okaýar (MЭШ)we şol mekdebi tamamlaýar. Mekdep ÿyllaryndan bäri aÿdym saz bilen gyzyklanyp başlaýar. 52-nji orta mekdebiniñ HOR toparynda hem soprano görnüşinde aýdýardy. Mekdebi gutaran ýyllary birnäçe açylyşlara çagyrylÿar. Soňra kinofilmlerde aýdym ýerine ýetirýär. "Bagt guşy" kinofilminde ýerine ýetiren "Ýar" aýdymy bilen halkyñ söÿgüsini gazanÿar. Selbi "Mährem çynar" kinofilminde hem "Söÿgiñ bilen" atly aÿdymyny ýerine ýetirýär. Okuwy tamamlan ýyllary Selbi medeniýet institutyna dalaşgär bolýar, soñ çeperçilik akademiýasyna. Nesibe Tükmen-Türk uniwersiteti eken:) 2005-2009 aralygy talyp bolan Selbi şu wagt mugallymçylyk kärine eýe bolan diplomy hem bar. Türkmen Owazy teleÿaÿlymynyñ açylan döwürleri Selbi, Döwlet Gurbanmyradow bilen aÿdan "Señ bilen" aÿdymy halkyñ añynda galan bolsa gerek. Kärdeşleriniñ arasynda "Selbiñ ÿekelikdäki aÿdymlaryndan aýdyşyklary kän" diÿilmegi bilen onuñ köp sungat işgärleri bilen aÿdyşyk aÿdandandygyny hem belläp geçÿäris. Türkmeniñ rap sungatyna hem Selbi Mad-M bilen girÿär, ýadyñyzda bolsa gerek. Soñ Syke Däli bilen. SBeater bilen ýerine ýetiren "Daşlaşÿan " aýdymyndan soñ Selbiniñ sesi başgaçada ýüze çykyp başlady. Türkmen toÿlarynyñ hem bezegi bolup durÿan Selbä üstünlikleriñ ÿaran bolmagyny arzuw edÿäris!

Aýdymlar


Gözleg netijeleri