Gülşat Gurdowa

Gülşat Gurdowa

1976-njy ýylyň oktýabr aýynyň 4-ne Aşgabat şäherinde eneden bolýar. Orta mekdebi Aşgabat şäheriniň 13-nji orta mekdebinde tamamlaýar. Aýdym-saz sungatyna heniz çagalar bagyna gatnaýan wagty terbiyeçileri Gülşadyň aýdym-saza bolan zehinine haýran galyp ene-atasyna aýdym-saz ugrundan okatmaklaryny maslahat berýäler. Gülşat orta okuw bilen bile 1-nji sazçylyk mekdebiniň fortepiýano bölümüni hem tamamlaýar. Soňra Danatar Öwezow adyndaky yöriteleşdirilen sazçylyk mekdebini, Türkmen halk hojalyk institutdynyň dolandyryş we Halkara ykdysadyýet gatnaşyklar fakultetini hem tamamlayar. Gülşady Türkmen halkyna tanadan hemde özi üçin şowly bolan aýdymlary çagalyk döwründe ýerine ýetiren

Aýdymlar


Gözleg netijeleri