S Beater

S Beater

Uşakow Süleýman. 1991-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Gyzylarbatda (Serdar şäherinde) doguldy.1998-2002 aralygy Gyzylarbat şäherindäki 4-nji (häzirki 7-nji) orta mekdebinde okaýar. 2002-2008-nji ýyllar aralygy Aşgabatdaky 60-njy orta mekdebinde okaýar we şol ýerdäki mekdebi tamamlaýar. 2002-nji ýyldan saz (beat) ýazmak bilen gyzyklanyp başlaýar. 2007-nji ýylda öz toparyny gurýar (S.T.) Ilkinji aýdymlary bilen ýaşlaryň söýgüsini gazanýarlar. Rap ýoluna başlanlaryna kän wagt geçmänkä Myahri, Berdi B, Gözel Annamuhammedowa dagylar bilen işleşýärler.2009-njy ýylda Süleýman ýeke özi S Beater ady bilen rap okap başlaýar.

Aýdymlar


Gözleg netijeleri