SHOW DÜNÝÄSI

Post Image
Lebap biz size barýas!
Fewral 19, 2016

Lebap biz size barýas! Soprano we Kakajan Rejepow 27-nji fewralda siz bilen. Konsert sagat 18:00-da Bezirgen klubda başlaýar. Howlugyň biletler eýýäm satuwda. Habarlaşmak üçin (993) 68 878789 ; (993)...
Dowamyny oka
Post Image
3-nji aýdym Howlukdyrma Meni bolar
Fewral 19, 2016

Ilkinji türkmen rap ýyldyzy DZ-ED ýakynda Era89 bilen öz aýdymyny hödürlär. Aýdymyň ady Howlukdurma meni. Mir Raýon toparyndaky DZ-ED 4ýyldan soňra ýene biziň aramyzda. 4 ýyldan soňra Doglan gün we BK...
Dowamyny oka
Post Image
Söýgüliler günüňiz bilen :-*
Fewral 14, 2016

Mähriban dostlar! Siziň hemmäňizi uly höwes bilen 14-nji fewralda ( Söýgüliler güni ) mynasybetli KONSERDA çagyrýarys. KONSERT "AŞGABAT" kinokonsert merkezinde geçirilyar. Konsert Sagat: 18:00,20:00 b...
Dowamyny oka
Post Image
Baýma bilen gürrüňdeşlik
Ýanwar 30, 2016

Türkmenistan döwletimizde tans ugry boýunça at alan Bayma atly ýigidimiz bar. Ol häzirki wagtda Darkroom Posse toparyna girýär we tanslaryny wideo görnüşde bize ýetirip durýar. Onuň şahsy durmuş...

Dowamyny oka
Post Image
Firýuza - Gurjak
Ýanwar 18, 2016

Firýuza täze "Gurjak" atly aýdymyna klip düşürip başlady! Firýuzanyň öňki "Sowgat et" kliby üýtgeşik bolşy ýaly bu kliby hem üýtgeşik bolarmyka?! Elbetde bu zatlar klipmeýkere hem bagly bolup dur...
Dowamyny oka
Post Image
Täze Türkmen Film!
Ýanwar 17, 2016

Ýakyn günlerde TDMI tarapyndan hödürlenjek "Saňa barýan ýol" atly komediýa kinony hödürlär. Režisýory: Batyr Batyrow. Baş keşipde: Myrat Mollaýew. Kinonyň senariýasy barada aýdanymyzda, Güln...
Dowamyny oka

Gözleg netijeleri