SHOW DÜNÝÄSI

Post Image
4K hilinde ilkinji klip
Fewral 24, 2016

Söýgi aýdymlary bilen özüni tanadan Begojan, Gözel Annamuhammedowa bilen ýakynda öz muşdaklaryna täze duedyny hödürledi. Aýdymyň ady
"Hemme zat gowy" bolup 3 günüň dowamynda 1800+ adam diňledi. Ýaş...
Dowamyny oka
Post Image
Şatlyk Nuryýew - Jadyly ýaly
Fewral 23, 2016

Estrada aýdymçymyzyň ýaňy ýakynda hödürlän "Jadyly ýaly" aýdymynyň klibini hem ýakynda öz muşdaklaryna ýetirjekligini aýtdy. Klibinden birnäçe suratlary siz bilen paýlaşdyk. Şatlyk bu aýdymyndan soňra...
Dowamyny oka
Post Image
"Bu Gece" haýsy gijede çykarka???
Fewral 22, 2016

Ýakynda "Söýgi aýdymlaryň Şazadasy" MaRo özüniň Bu Gece atly aýdymyna başlandygyny aşakdaky toparynda paý...
Dowamyny oka
Post Image
"Diňe sen" klipden pursatlar
Fewral 22, 2016

Durdy Durdyýew özüniň täze "Diňe sen" atly aýdymynyň klibinden pursatlary öz VKontaktedaky sahypasyna goýdy. Klip ýurdumyza ýagan akja garda düşürilipdir. Durdynyň bu ilkinji gezek gardaky klibi bolýa...
Dowamyny oka
Post Image
HAPPY BIRTHDAY SELAWI!
Fewral 22, 2016

Düýn ýurdumyzyň parlak ýyldyzy, taýsyz sesi bolan, sungata aşyk aýdymçymyz Selbi Tuwakglyjowanyň doglan günidi. JADYLY saýdynyň topar...

Dowamyny oka
Post Image
Garagum : Saýlanan kliplerde
Fewral 20, 2016

Türkmen Owaz teleýaýlymynyň saýlanan klibynyň arkasyndan birnäçe suratlar. Kliby Begendik Rozi režisýorçylyk edip Garagum çölüniň jümmüşinde düşürildi. Atajan Eýýup şu wagt Türkmenistanyň iň ökde depç...
Dowamyny oka

Gözleg netijeleri