SHOW DÜNÝÄSI

Post Image
Aýlansam şähere ýakynda!
Ýanwar 5, 2016

Baýram Hojatowdan täze klip taýýar boldy. Kliplerde bolýan waka boýunça ýagny snariýasy boýunça iň gowy klipler Baýramyňky bolup durýar. Muňa mysal edip "Söýmän bolarmy" aýdymyň klibyny alyp bileris....
Dowamyny oka
Post Image
Täze ALBOM!
Ýanwar 4, 2016

Öň habar berşimiz ýaly estrada ýyldyzymyz Begmyrat Annamyradow täze ýyla bagyşlap täze albom çykardy. Albomyň içindäki birnäçe aýdymy öň size ýetiripdik. Bu günki blogymyzda bolsa aýdymlaryň ählisini...
Dowamyny oka
Post Image
TesLa-dan ýakynda
Ýanwar 2, 2016

Bu_TesLa we Baýram Hojatowdan täze ýylyňyza sowgat. 2016-njy ýylyň ilkinji aýdymyny ertir size ýetireris. Aýdymyň ady Balnabat. Her gezek üýtgeşik aýdymlar bilen diňleýjileriniň göwnünden turan bu iki...
Dowamyny oka
Post Image
Ýylyň parlak ýyldyzy
Dekabr 28, 2015

Nurýagdy Rejebow 2015-nji ýylda türkmen estradasynyň ,,Ýylyň parlak ýyldyzy" boldy 24-nji dekabrda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde „Ýylyň parlak ýyldyzy – 2015" atly döredijilik bäsleşiginiň j...
Dowamyny oka
Post Image
DZ-ED-den täze önüm!
Dekabr 27, 2015

Bilşimiz ýaly biri gün ýagny 29-ny Bagyr Toý mekanynda uly show. Bu showda öňki blogymyzda aýdyşymyz ýaly S Beater, MaRo, Nazir Habibow, Selbi Tuwakgylyjowa we Era89 özüniň ajaýyp aýdyml...
Dowamyny oka
Post Image
BAGYR LIVE SHOW
Dekabr 20, 2015

Täze ýyl mynasybetli konsertleriň ýene biri! Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary üçin ýörite konsert-show, "Bagyr" Toý mekanynda. Showda S Beater, MaRo , Nazir Habibow , Selbi Tuwakgylyjowa , Era8...
Dowamyny oka

Gözleg netijeleri